Předchozí ročníky

Konference NANOCON´12 přivítala odborníky z 29 zemí

Možnost seznámit se s výsledky výzkumu a vývoje nanomateriálů v ČR a zahraničí i s konkrétními aplikacemi a osobně poznat přední světové vědce zabývajícími se nanotechnologiemi měli účastníci IV. ročníku mezinárodní konference NANOCON´12. Tuto akci pořádala Česká společnost pro nové materiály a technologie ve dnech 23. - 25. října 2012 v Brně ve spolupráci s Regionálním centrem pokročilých technologií a materiálů při Přírodovědecké fakultě Univerzity Palackého v Olomouci a společností TANGER s.r.o.

Pro 359 účastníků z 29 zemí pěti různých kontinentů bylo během tří dnů na konferenci předneseno 99 odborných přednášek týkajících se 5 různých tématických oblastí výzkumu a aplikací nanomateriálů. Proti loňskému ročníku mírně stoupl nejen absolutní počet účastníků, ale významně (na 40 %) se zvýšilo zastoupení odborníků ze zahraničí. Právě skončená konference NANOCON  tak potvrdila, že je největší akcí svého druhu pořádanou v České republice a že současně patří mezi největší konference v oboru nanotechnologií ve středoevropském regionu.

S úvodní plenární přednáškou nazvanou „Vše co můžeš udělat, mohu udělat lépe – aneb co umí sonochemie“ vystoupil přední světový chemik, profesor Dr. Aharon Gedanken z Bar-Ilan Univerzity v izraelském Ramat Ganu. Tento zakladatel sonochemie – disciplíny, v níž jsou chemické reakce akcelerovány použitím ultrazvukových vln, je autorem 34 mezinárodních patentů a celý svůj vědecký život zasvětil aplikovanému výzkumu. Zmínil například „nemocnici budoucnosti“, v níž veškerý textil jako ložní prádlo, ručníky, závěsy, pyžama, zdravotnické oděvy atd. si díky nanočásticím zachová antibakteriální vlastnosti po dobu až 65 praní při teplotě 92 °C.

Další plenární řečník – profesor Paul Mulvaney z Univerzity v Melbourne, odborník světového formátu na nanokrystaly, ve svém příspěvku „Není všechno zlato, co se třpytí“ nastínil některé neobvyklé optické vlastnosti malých kovových nanočástic a možnosti, jak ovlivňovat chemické reakce na jednotlivých nanočásticích.

Video z plenárního zasedání je možno shlédnout zde.

Další přednášky v jednotlivých tématických sekcích se týkaly nanomateriálů, jejich charakterizace a přípravy, dále nanostrukturních kovových materiálů, nanostříbra, nanokompozitů, uhlíkatých nanostruktur, materiálů pro elektroniku a optiku, nanokeramických materiálů, nanovláken a oblastí jejich využití například v solární energetice, v medicíně, při čištění vod atd. Stranou pozornosti akce nezůstal ani vliv nanomateriálů na přírodu a zdraví obyvatel, jakož i standardizace různých postupů souvisejících s charakterizací a využitím nanočástic.

Pozornost účastníků vzbudilo vystoupení profesora Andre Skirtacha z Max Planck Institutu koloidů a rozhraní v Postupimi (Německo), který popisoval způsoby přípravy a charakterizace kapslí a filmů obsahující nanočástice anorganických kovů a jejich využití v biomedicíně, například při studiu odpovědi imunitního systému. Doktor Tomáš Jungwirth z Fyzikálního ústavu Akademie věd ČR představil jeden z nejrychleji se rozvíjejících vědeckých oborů dneška – spintroniku. Objevy dosažené v tomto segmentu nano-elektroniky využívající spinu elektronů ke zpracování, přenosu a ukládání informací, již způsobily revoluci v elektronickém uchovávání dat. A jak světově uznávaný český badatel naznačil, spintronika ještě neřekla poslední slovo.

Novinkou letošního ročníku NANOCONu bylo udělení ceny Dr. Tasila Prnky, duchovního otce konference a propagátora nanotechnologií v ČR, pro nejlepší přednášku mladého vědce mladšího třiceti let. Z celkem 14 kandidátů (z nichž polovina se zabývala bionanotechnologiemi a využitím nanomateriálů v medicíně) se jejím prvním držitelem stal Bogdan Parakhonskiy z University Trento v Itálii za přednášku Biokompatibilní částice uhličitanu vápenatého a jejich použití k cílenému transportu léčiv. Čestné uznání putovalo do Japonska pro Veeranarayanan Srivani z Toyo University v Kawagoe za její příspěvek týkající se použití nanočástic při léčbě rakovinových metastáz.

V posterové sekci se představilo celkem 210 plakátů. Zájem zdaleka předčil očekávání organizátorů, a tak aby bylo možné tak velký počet prací vystavit, bylo nutné spojit dva největší přednáškové sály hotelu Voroněž! Svým věcným obsahem a grafickým zpracováním odbornou porotu nejvíce zaujal poster mladého vědce Chauhana Ashoka z Univerzity Bath ve Velké Británii znázorňující piezorezistivní snímání za využití uhlíkových nanotrubic. Mezi třemi nejlepšími byl vyhodnocen plakát týmu profesora Pavla Danihelky z VŠB-Technické univerzity v Ostravě, který seznamoval s novým způsobem dekontaminace vody znečištěné radonem za pomocí speciálních nanoporézních membrán. Porota vyzdvihla unikátnost patentované technologie a fakt, že se již připravuje její využití na dekontaminaci malých vodních zdrojů. Uznání z Brna za zajímavý plakát si odneslo dalších šest odborníků.

Právě skončený ročník konference NANOCON´12 potvrdil, že se tato akce stává vyhledávaným místem setkání české nanotechnologické komunity. Výsledky svého snažení na poli nanomateriálů v Brně představilo 13 univerzit a vysokých škol, 11 výzkumných ústavů Akademie věd ČR, některé další výzkumné organizace jako např. Státní ústav pro jadernou bezpečnost, Státní zdravotní ústav nebo Český metrologický institut, a několik desítek subjektů soukromého sektoru-privátních výzkumných organizací (např. SYNPO, SVÚM) nebo výrobních podniků se silným výzkumným zázemím (např. Contipro Biotech, SPUR, TESCAN).

Například společný tým několika českých výzkumných institucí (Fyzikální ústav Akademie věd ČR, SYNPO a.s., Ústav experimentální medicíny AV ČR, Institut klinické a experimentální medicíny a VŠCHT) vedený Dr. Emilem Pollertem z Fyzikálního ústavu AV ČR, představil slibné výsledky in-vivo experimentů nově vyvinutého nanomateriálu s feromagnetickými nanočásticemi, který by měl podstatně usnadnit diagnostiku nádorových onemocnění magnetickou rezonancí a onkologickou léčbu pomocí magnetické fluidní hypertemie. Dušan Kimmer ze zlínské společnosti SPUR a.s. na konferenci prezentoval nové filtry z nanovláken umožňující odstranění škodlivých bakterií z odpadních vod.

„Letošní ročník konference potvrdil vysokou kvalitu výzkumu nanomateriálů v České republice a také vzrůstající zájem odborníků ze zahraničí o navázání spolupráce s českými experty. Mnozí přitom neskrývají své překvapení nad šíří výzkumných témat v tak malé zemi jako je Česká republika, erudicí našich výzkumníků, moderně vybavenými laboratořemi a dosaženými výsledky,“ uvádí profesor Radek Zbořil, ředitel Regionálního centra pokročilých technologií a materiálůvýzkumného centra odborný garant konference. Jeho slova potvrzuje například profesor Štefan Vajda z Argonne National Laboratory v USA, jehož výzkumná skupina vyvíjí s přírodovědci Univerzity Palackého v Olomouci nové kovové nanomateriály pro použití v bioaplikacích. Profesor Ehrenfried Zschech z Frauenhoferova institutu pro nedestruktivní testování se sídlem v Drážďanech, jinak též prezident Federace evropských materiálových společností (FEMS), se v Brně zajímal o spolupráci s brněnským výzkumným centrem CEITEC.

Ze zahraničí letos přijelo zhruba 40 procent účastníků (v roce 2011 to byla čtvrtina). Nejpočetnější zahraniční zastoupení na konferenci mělo Rumunsko a Slovensko, dále pak Německo a Polsko. Výsledky svého bádání v Brně představili též vědci ze vzdálenějších zemí, včetně Austrálie, Číny, USA, Japonska, Indie nebo Jižní Koreje.  Například profesor Andrey Rogach ze City University Hong Kong, který patří mezi padesátku nejlepších materiálových vědců světa, představil na NANOCONu možnosti polovodičových nanokrystalů pro konstrukci hybridních funkčních nanostruktur a jejich široké využití například pro přenos energie nebo jako biologické markery. Profesor Miro Zeman z Delft University of Technology v Nizozemsku se zaměřil na využití nanomateriálů a nanotechnologií pro nové technologie ve fotovoltaice.

Zájem podnikové sféry o nanomateriály dokládá fakt, že na konferenci v doprovodném programu vystavilo své výrobky a předvedlo laboratorní a měřicí techniku celkem 18 firem. Mezi exponáty byly například elektronové mikroskopy, spektrometry, analyzátory velikosti a povrchu částic a další přístroje pro charakterizaci nanomateriálů, jakož i laboratorní chemikálie a další materiály. Více informace o konferenci je k dispozici na www.nanocon.cz. Příští ročník konference NANOCON se uskuteční opět v Brně ve dnech 16. až 18. 10. 2013.

Jiřina Shrbená

předsedkyně programového výboru konference NANOCON a vedoucí nanosekce ČSNMT